Pin nuôi nguồn Omron GT600 PLC Battery 3.6V Lithium